ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel0819511100

^ กดเบอร์โทรข้างบนเพื่อติดต่อได้เลยคะ 

Line : 0819511100

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed
 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 

 
 
 
 
 
LINE ID : 0819511100
คดีตั้งผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่
ผู้ไม่อยู่ตามกฎหมาย คือ บุคคลที่ได้ออกจากบ้านซึ่งเป็นภูมิลำเนาไป เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยไม่มีใครทราบว่า ไปอยู่อาศัยกับใคร ที่ไหน ทำงานอะไร จะกลับมาเมื่อใด และยังมีชีวิตอยู่ไหม 

หากกรณีผู้ไม่อยู่มีทรัพย์สินบางอย่าง ที่จำเป็นต้องจัดการ เช่น เป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นต้น ถ้าผู้ไม่อยู่ไม่ได้ตั้งตัวแทนไว้ ผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วย คู่สมรส หรือบิดามารดา ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ขอเรียนว่า สามารถไปร้องขอต่อศาลให้ตั้งตนเป็นผู้จัดการทรัพย์สินของผู่ไม่อยู่ได้ 


ตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฏีกา ที่น่าสนใจ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1058/2487 

ร้องขอให้ศาลสั่งให้ผู้ร้องทำพลางตามที่จำเป็น เพื่อจัดการทรัพย์ของผู้ไม่อยู่นั้น ทีมทนายลำพูน และสำนักงานกฎหมายลำพูน ขอเรียนว่า ถ้าไม่ระบุในคำร้องอ้างสิ่งที่ขอทำเป็นกิจลักษณะแล้ว ศาลต้องยกคำร้อง 

  

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้อง 

มาตรา 48 ถ้าบุคคลใดไปเสียจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่โดยมิได้ตั้งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจทั่วไปไว้ และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอ ศาลจะสั่งให้ทำการอย่างหนึ่งอย่างใดไปพลางก่อนตามที่จำเป็นเพื่อจัดการทรัพย์สินของบุคคลผู้ไม่อยู่นั้นก็ได้ 

เมื่อเวลาได้ล่วงเลยไปหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ไม่อยู่นั้นไปเสียจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ และไม่มีผู้ใดได้รับข่าวเกี่ยวกับบุคคลนั้นประการใดเลยก็ดี หรือหนึ่งปีนับแต่วันมีผู้ได้พบเห็นหรือได้ทราบข่าวมาเป็นครั้งหลังสุดก็ดีเมื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งร้องขอ ศาลจะตั้งผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ขึ้นก็ได้  

มาตรา 49 ในกรณีที่ผู้ไม่อยู่ได้ตั้งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจทั่วไปไว้และสัญญาตัวแทนระงับสิ้นไป หรือปรากฏว่าตัวแทนผู้รับมอบอำนาจทั่วไปได้จัดการทรัพย์สินนั้นในลักษณะที่อาจเสียหายแก่บุคคลดังกล่าว ให้นำมาตรา 48 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
ข้อแนะนำเพิ่มเติมจากทีมทนายลำพูน และสำนักงานกฎหมายลำพูน

1 การดำเนินคดีประเภทนี้ต้องทำเป็นคำร้อง คดีไม่มีข้อพิพาท แต่ต้องส่งสำเนาคำร้องให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกคน เว้นได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ 
2 คดีนี้อยู่ในเขตอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว 

 

Tag: ทนายลำพูน, ทนายลำพูนช่วยเหลือประชาชน, ทนายประชาชนสำนักงานทนายความลำพูน, สำนักงานกฎหมายลำพูน, ทนายความลำพูน, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดลำพูน, ทนายลำพูนเก่งๆ, ปรึกษาทนายลำพูนทนายอาสาลำพูน, สภาทนายลำพูน, ทนายความลำพูนมืออาชีพ, ทนายความลำพูนช่วยเหลือ SME และ START UP, ทนายลำพูนความมุ่งมั่น, ทนายความลำพูนคลายทุกข์, สำนักงานกฎหมายลำพูนช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายลำพูนมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายลำพูนคลายทุกข์


#สำนักงานทนายลำพูน #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดลำพูน #สำนักงานกฎหมายลำพูน #ทนายลำพูนเก่งๆ #ปรึกษาทนายลำพูน #ทนายลำพูน #ทนายอาสาลำพูน #สภาทนายลำพูน #ทนายความลำพูนShare on Facebook


Sidebar    Mozrank check tool
https://www.ultimatewebtraffic.com
ultimatewebtraffic com
1minutereview org/

ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×